AZERBAİJANİ CARPETS AND ORNAMENTS

5da91446f9fd689d8c61d892af1efdc3CARPETİNG İN AZERBAİJAN HAS AN ANCİENT HİSTORY.HİSTORİCAL İNFORMATİON İNDİCATS THAT FİNE CARPETS WERE WOVEN İN SİLK,GOLD ,SİLVER THE 3TH AND 7TH CENTURİES.20180824_130245THESE CARPETS,WHICH ARE  RICH IN DIFFERENT PATTERNS AND DRAWINGS,ARE FAMOUS WORLDWIDE FOR ITS ORIGINALITY .THESE CARPETS ARE DIVIDED INTO PATTERNS,COLORS,DESCRIPTIONS ,GEOGRAPHICAL LOCATIONS:KAZAKH,BAKU,GANJA,  KUBA,KARABAK,SHIRVAN,TABRIZ.

AZƏRBAYCANDA XALÇAÇILIĞIN ÇOX QƏDİM TARİXİ VAR.TARİXİ MƏLUMATLAR III-VII ƏSRLƏRDƏ XALÇAÇILIĞIN SÜRƏTLƏ İNKİŞAF ETDİYİNİ ,İPƏK ,QIZIL,GÜMÜŞ SAPLARDAN NƏFİS XALÇALAR TOXUNULDUĞUNU BİLDİRİR.a5f4acf01e2d6f3b0bb3cb13547779dc.jpgMÜXTƏLİF NAXIŞ ELEMENTLƏRİ VƏ TƏSVİRLƏRLƏ ZƏNGİN BU XALÇALAR GÖRÜNÜŞÜ ,KEYFİYYƏTİ,ORJİNALLIĞINA GÖRƏ DÜNYADA MƏŞHURDUR.BU XALÇALAR COĞRAFİ MÖVQEYİNƏ, NAXIŞ,RƏNG,TƏSVİR XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ GÖRƏ ŞİRVAN,GƏNCƏ QARABAĞ, QAZAX ,QUBA, BAKI, TƏBRİZ XALÇALARINA AYRILIR.

 

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s